Informujemy, że wdrożyliśmy i przestrzegamy zasad określonych w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018, o ochronie danych osobowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z tym tematem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), ITWORKS S.A. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez ITWORKS, a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z:

ITWORKS S.A.
ul. Stanisława Skarżyńskiego 9;
31-866 Kraków;
tel.: 12 395 13 00
www.itworks.pl

bądź z:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

lub pisemnie na adres:

Stanisława Skarżyńskiego 9;
31-866 Kraków.

 

Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest:

ITWORKS S.A.
Stanisława Skarżyńskiego 9
31-866 Kraków.

ITWORKS, jako administrator danych osobowych oraz jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innych administratorów, wdrożył i przestrzega zasad określonych w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018, o ochronie danych osobowych.

W szczególności:

 • Sporządził rejestr procesów przetwarzania danych osobowych;
 • Jasno określił cele oraz podstawy prawne procesów przetwarzania;
 • Wykonał analizy zagrożeń, oszacował ryzyka oraz ocenił skutki przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
 • Na podstawie analiz wdrożył właściwe i adekwatne zabezpieczenie procesów przetwarzania, jako standard obowiązujący w ITWORKS;
 • Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
 • W sposób adekwatny przeszkolił i upoważnił swój personel do przetwarzania danych osobowych.

ITWORKS dołoży wszelkiej staranności, aby wskazane w RODO prawa osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych były zapewnione. Deklaruje wywiązywanie się z obowiązków gwarantujących prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, w szczególności:

 • Prawo dostępu do danych
  Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od ADO (administratora danych osobowych) informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie.
 • Prawo do sprostowania danych
  Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, osoba może żądać od administratora ich sprostowania.
 • Prawo do bycia zapomnianym
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również “prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
  Na podstawie przepisu znajdującego się w artykule 21 RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”” – np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.